U bent hier

Oproep Stichting van de Arbeid om lage loonschalen in cao’s op te nemen

14 september 2017

Onderdeel van de Banenafspraak uit het Sociaal akkoord van 2013 is, om in alle reguliere cao’s laagste loonschalen op te nemen tussen 100 en 120% van het wml, te beginnen op 100% wml ten behoeve van de doelgroep van de Banenafspraak. Deze afspraak is verankerd in de (invoeringswet) Participatiewet en cao-partijen zijn hierover in 2014 door de Stichting van de Arbeid geïnformeerd. 

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft, naar aanleiding van gemaakte afspraken, in haar brief van 3 februari 2014 deze doelstelling nader geconcretiseerd: ultimo 2015 moet in 55 procent van de cao's een dergelijke loonschaal zijn opgenomen. Ultimo 2016 moet dit 85 procent van de cao's zijn en in 2017 moeten in alle cao's deze lage loonschalen zijn opgenomen. 

Als blijkt dat cao’s niet aan de afspraken voldoen, kan worden besloten dat een (nog niet in werking getreden) artikel in de Participatiewet wordt geactiveerd. Dat artikel regelt dat een werkgever de wettelijke mogelijkheid krijgt om iemand die aangewezen is op loonkostensubsidie ten behoeve van de Banenafspraak, op individuele basis aan te nemen in een loonschaal van 100 procent van het WML.

Uit recent onderzoek van het ministerie van SZW blijkt dat in iets meer dan de helft van de cao’s nog geen laagste loonschaal is opgenomen. Gelet op de gemaakte afspraken over loonschalen in cao’s en de wettelijke taakstelling zoals verwoord in de Participatiewet  brengt de Stichting van de Arbeid deze afspraak in een brief van 13 september 2017 nogmaals onder de aandacht van cao-partijen met het verzoek hier alsnog invulling aan te geven. 

Lees hier de brief, waarin ook een voorbeeldtekst is opgenomen van hoe een cao-afspraak over de laagste loonschaal er uit kan zien